כ"ו בשבט תשס"ז, 14 בפברואר 2007   מול": המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  עורכת: ורדה מור
 

התמתנות מחירי הנפט הגולמי

לאחר עליה לרמות של כ- 60 דולר ויותר לחבית עומדים המחירים בבורסת הסחורות בניו-יורק WTI על 59 דולר לחבית, ונפט מהים הצפוני (Dated Brent) נסחר בלונדון במחיר של 56.2 דולר לחבית. זו תוצאה של מזג אוויר נוח יחסית בארה"ב ולאור הצפי לעלית מלאים בארה"ב.

 

על ישראל להשקיע במחקר ופיתוח בתחום האנרגיה

יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה צופה לשינויים מפליגים במשק האנרגיה העולמי בעשורים הקרובים. השינויים יהיו הן בסל מקורות האנרגיה והן בטכנולוגיות בהם ישתמשו. יהיה מעבר מסיבי לאנרגיות חילופיות כדי להקטין את התלות בנפט וכדי למנוע שואה אקולוגית.
עתודות הנפט המוכחות בעולם יספיקו בקצב הצריכה הנוכחי ל- 40-45 שנה. נפט יהפוך למוצר במחסור. 63% מעתודות הנפט מצויות במזרח התיכון דבר שיגדיל את התלות בנפט המזרח תיכוני ויאיים על סדירות האספקה של נפט לעולם.
ישראל שהובילה בעבר בפיתוח הטכנולוגי של השימוש באנרגיות חליפיות, בפרט בתחום הסולרי, חייבת לחזור ולהשקיע בתחומים אלה, כי שם טמון העתיד ושם גם הפתרון להקטנת התלות בנפט המזרח תיכוני.
הדברים נאמרו בכנס שערך מכון הנפט בנושא "אנרגיה מתחדשת הפתרון לתחבורה".

 

הודעות על קורסים וימי עיון

אנרגיה מתחדשת – הפתרון לתחבורה

ביום העיון שנערך במכון הנפט הועלו פתרונות לניצול אנרגיות מתחדשות לתחבורה.

 

היבטים מעשיים בשיקום מי תהום וסדימנטים

יום העיון נערך בהשתתפות מומחים מחו"ל ועסק במצב שיקום קרקעות ומי תהום בישראל.

 

לקבלת המצגות הקש כאן

 

פעילות מכון הנפט

אוגדן חיקוקים מעודכן בנושא איכות הסביבה

 

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה ובית הספר למדעי הנפט והאנרגיה יפרסמו אוגדן חיקוקים מעודכן בנושא איכות הסביבה הכולל שני כרכים בהם חוקים, תקנות ואמנות בנושא איכות הסביבה בישראל.

האוגדן הינו כלי עבודה המיועד לעובדי הסקטור העסקי בכל הרבדים ובו סקירה מקיפה ועדכנית ביותר של מעשי החקיקה והתקינה בתחום איכות הסביבה בישראל.

 

למידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון.

 

פרסומי מכון הנפט

P    מדריך מעשי למדחסים

        פרסום המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 

P    הנחיות להתקנת צנרת דלק בתחנות ציבוריות ופרטיות

        המלצות מעשיות של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה (202 – RP)

 

אתר האינטרנט המחודש של המכון:

www.energy.org.il

 

הכניסה למאגר המידע באתר על פי סיסמה

 

ישיבות הועדות המקצועיות

ועדת הדרכה 1/2/07
ועדת יו"ר 1/2/07
ועדת בטיחות וכיבוי אש 26/2/07
ועדת גפ"מ 1/3/07
ועדת שימושים ובדיקות 17/4/07
ועדת מחקרים 17/4/07
ועדה למניעת זיהום 19/4/07

 

אנרגיה בכנסת ותקינה

אושרו תקנות המשקולות והמידות (תיקון), התשס"ז 2007
(4.12.06) וועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את התקנות המחייבות את חברות הדלק להחליף את השעונים האנלוגיים לבדיקת לחץ אוויר בצמיגי הרכב.

 

טיוטה לתקן ישראלי ת"י 4571 חלק 2 - מכלי דלק תת-קרקעיים בעלי דופן כפולה: הטמנת המכלים בקרקע, לרבות הצנרת המחוברת למכלים
תקן זה דן בהטמנה בקרקע של מכלי דלק בעלי דופן כפולה, המאפשרת התקנת מערכת לניטור ובקרה של דליפות אשר מותקנות בחלל שבין דפנות מיכל. התקן דן בהטמנה בקרקע של מכלים בעלי דופן כפולה המשמשים כמאגרי דלק בתחנות תדלוק לסוגיהן השונים או כמאגרי דלק לשימושים אחרים, כגון בתעשייה בחקלאות וכדומה. התקן נמצא לפני אישור הועדה הטכנית במכון התקנים הישראלי.

 

הצעת רוויזיה בתקן ישראלי ת"י 5512 גיליון תיקון מס' 1: מתקנים לתדלוק רכב בגז פחמימני מעובה (גפ"מ)
התקן קובע הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקנים לתדלוק רכב בגפ"מ. התקן מבוסס על תקנים אירופאים ועל דרישות של ה- NFPA.
הטיוטה שפורסמה להערות הציבור הינה גיליון תיקון של התקן שפורסם בשנת 2004.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון.

 

איכות הסביבה

ישיבות במכון הנפט עם נציגי המשרד להגנת הסביבה
בישיבות שהתקיימו השבוע בנושא הדרכת מתדלקים ובנושא הנחיות הממונה לבדיקת קווי צנרת ארציים, הועברה עמדת המכון למשרד.
בנושא בדיקת אטימות למכלים כפולי דופן, סוכם על בדיקת הנושא באמצעות פיילוט במספר מכלים. כמו כן, הסתיים הדיון עם המשרד בקשר להנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות חודשיות בתחנות – נוהל הדיווח יפורסם בקרוב.

 

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשס"ז - 2007
ב- 14/2/07 יועלה לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת נוסח הצעת התקנות של משרד התחבורה.

 

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות האוויר, איכות המים והקרינה), התשס"ו - 2006
ב- 31.1.07 הונחה הצעת חוק פרטית של ח"כ סטס מיסז'ניקוב, ליה שמטוב וישראל חסון שמטרתה לחשוף בפני הציבור על איכות האוויר (רמת הזיהום), איכות מי השתייה ומתקני השידור הקורנים בתחום כל רשות מקומית.

 

הועדה למניעת זיהום מקורות מים ע"י דלקים של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
(4.2.07) הועדה שמעה את הרצאתם של גב' שרה אלחנני ומר גיא רשף, מנציבות המים, על הטיפול במניעת זיהום מקורות מים מדלקים – סיכום פעילות נציבות המים בשנת 2006 – נסקרו דרכי הפעולה לגילוי זיהומים ודיווח על קידוחי ניטור. כמו כן, ניתנה סקירה על פעילות עתידית בנושא זה.

 

חברים המעוניינים במידע נוסף נא לפנות למזכירות המכון.

 

אנרגיה בינלאומית

כנס ותערוכה בינלאומי - StocExpo:

    The Storage Terminal Operator's Conference & Exhibition, 20 – 22 March 2007, Belgium. www.stocexpo.com

 

סמינר של ארגון ה- CGES :

    Oil and the World Economy, 21st March 2007, Carlton Tower Hotel, London. www.cges.co.uk

 

קורס של חברת Global Pipeline Monthly:

    Marine Pipeline Engineering, 26 February – 2 March 2007, Amsterdam, Netherlands. www.pipeconferences.com

 

פרטים נוספים במחלקת המידע של מכון הנפט.

 

כותרות אנרגיה

 

·          חברת החשמל: תנו להקים שלוש תחנות כוח פחמיות שיביאו להצלת ים המלח

            (דה מרקר, 1.2.07)

 

·          הזיגזג של רשות הגז: התעריפים יתייקרו ב- 15%

            (מעריב, 1.2.07)

 

·          ויכתתו כלי רכבם לגרוטאות

            (דה מרקר, 4.2.07)

 

·          תוכנית: רישיונות נהיגה יחודשו בתחנות הדלק

            (מעריב, 4.2.07)

 

·          רשות החברות הממשלתיות תפתח חמישה חדרי מידע במכרז פי גלילות

            (דה מרקר, 5.2.07)

 

·          האנליסטים בעולם נערכים: מתקפה על איראן תפיל את הבורסות ותזניק את הנפט

            (מעריב, 5.2.07)

 

·          הצעת חוק: חברות הדלק יפרסמו מחיר ולא הנחה

            (ידיעות אחרונות, 5.2.07)

 

·          חברות הגז מתריעות: צפוי מחסור חמור בגז כבר בימים הקרובים

            (ידיעות אחרונות, 7.2.07)

 

·          הקופון של קצא"א מעיסקת דוראד: תרוויח 23 מיליון שקל בשנה מתחנת הכוח באשקלון

            (מעריב, 7.2.07)

 

·          הנציבות האירופאית תחייב לצמצם את פליטות הפחמן במכוניות ב- 18% עד 2012

            (דה מרקר, 7.2.07)

 

·          תחנת הכוח ישראל פאואר הוכרה כפרויקט לאומי

            (מעריב, 8.2.07)

 

·          אורמת זכתה במכרז לחכירת קרקע לקידוח בארות גיאו-תרמיות בטקסס

            (דה מרקר, 8.2.07)

 

·          ישראל תחל במו"מ עם חברת גזפרום הרוסית על אספקת גז ל- 30 שנה

            (דה מרקר, 11.2.07)

 

·          מ"מ יו"ר חברת החשמל: אם לא יהיו רישיונות תקפים ב- 4 למארס – לא נייצר חשמל

            (גלובס, 11.2.07)

 

·          הועדה לאנרגיה אטומית שוקלת להקים תחנת כוח גרעינית בישראל

            (ידיעות אחרונות, 12.2.07)

 

·          ריצ'רד ברגסון ואל גור: 25 מיליון דולר למי שיפתור את בעיית התחממות כדור הארץ

            (דה מרקר, 12.2.07)

 

·          ענקית האנרגיה התאילנדית PTT נותרה לבדה במרוץ אחר מניות EMG

            (דה מרקר, 13.2.07)

 

·          דלק US רכשה 107 תחנות דלק וחנויות ב- 65 מיליון דולר

            (מעריב, 13.2.07)

 

·          איך נלחמת המדינה ברכבי הגז

            (ידיעות אחרונות, 13.2.07)

 

·          בעלי חברות הדלק שוקלים ללכת על בז"ן חיפה

            (מעריב, 14.2.07)

 

·          מתדלק בגז? תשלם יותר ביטוח

            (ידיעות אחרונות, 14.2.07)